Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE I PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Poštovani,
 

Ovo obaveštenje daje se u skladu odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon) radi upoznavanja klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica (u daljem tekstu: Klijent) sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Podaci o ličnosti ili Podaci) od strane DELTA AUTOMOTO d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 33a, kao rukovaoca (u daljem tekstu: Društvo).

Ovo Obaveštenje sadrži sažet izvod odredbi Zakona, a primena svega navedenog u ovom Obaveštenju je moguća isključivo na način i pod uslovima kako je utvrđeno Zakonom.

Podaci o ličnosti se prikupljaju ako ste nam iste dobrovoljno dali prilikom registracije, popunjavanjem formulara, slanjem e-maila ili drugim načinom pisane, usmene ili elektronske komunikacije, kao i prilikom naručivanja/kupovine proizvoda ili zahtevanja usluga, slanja upita ili zahteva za dostavljanje materijala ili na drugi sličan način. Davanjem svojih podataka Društvu dajete svoj pristanak i potvrdjujete da ste saglasni da Društvo može obrađivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

Obrada Podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 

Podaci o ličnosti koje Društvo prikuplja i obradjuje obuhvataju:

 • Ime i prezime
 • E-mejl adresu;
 • Broj telefona;
 • Fax;
 • Poštansku adresu (ulicu i broj, broj pošte i mesto)
 • Broj šasije vozila
 • Broj motora vozila
 • Registarske oznake vozila
 • Svaki drugi podatak koji ste svojevoljno dali Društvu (osim posebnih vrsta podataka kako su definisani Zakonom)

 

Svrha prikupljanja i obrade podataka


Svrha prikupljanja podataka jeste:

 • poštovanje pravnih obaveza (ugovornih i zakonskih ) Društva,
 • izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev Klijenta na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora,
 •  ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti da se Klijenti obaveste o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje ih interesuju u vezi sa Društvom i robom i uslugama ove kompanije, kao i radi ostvarivanja prava Klijenata vezano za kupljene proizvode/pružene usluge
 • ostvarivanja legitimnih interesa Društva kao rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

Davanjem podataka o ličnosti Klijent se saglašava da Društvo iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Klijentom, uključujući i dostavljanje ponuda za proizvode i usluge Društva, istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.

Davanjem svojih podataka o ličnosti dajete pristanak Društvu da iste može obrađivati u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima, kao i da ih može prosleđivati svojim povezanim licima, proizvođaču vozila i/ili delova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata odnosno osiguravajućim i lizing kućama, koje angažuje odnosno sa kojima sarađuje Društvo, a sve u u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju vozila i pružanje servisnih usluga i unapređivanje istih, za komunikaciju o tehničkim i kampanjama za bezbednost vozila, komunikaciju o marketinškim i promotivnim aktivnostima, za unapređenje tih aktivnosti i sl., kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi.

Društvo neće Vaše podatke o ličnosti činiti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovom Obaveštenju.
 

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak za to, tj. sve do eventualnog opoziva tog Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku.

Pravni osnov obrade podatka i način prikupljanja podataka
Pravni osnov obrade podataka, pored drugih uslova propisanih članom 12. Zakona, je Vaš pristanak. Davanje pristanka za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno. Društvo prikuplja podatke o ličnosti prevenstveno od lica na koje se odnose.


Davanjem svojih podataka Društvu smatra se da je Klijent dao pristanak Društvu da iste obrađuje u skladu sa Zakonom, kao i da je i usmeno obavešten i upoznat sa načinom prikupljanja i obrade tih podataka.

Prava Klijenta u vezi sa obradom podataka

Pored već navedenih prava u ovom Obaveštenju, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:
 

 • da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti i pristup tim podacima,
 • da od rukovaoca zahteva ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu,
 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,
 • da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave,
 • da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca,
 • da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva: 

1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti; 

2) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; 

3) rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; 

4) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Rukovalac je dužan da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

 

Ostalo
Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. 

Smatra se da je primereni nivo zaštite iz stava 1. ovog člana obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na:

Tel: 011/2010903

E-mail: office@deltaautomoto.rs